100 nachten proefslapen

Gratis bezorging & retour

10 jaar garantie

Algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Definities.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. Morningstar Sleeps: Morningstar Sleeps B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Schuufdam 16, 4357EW te Domburg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 82742332.

2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Morningstar Sleeps een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Partijen: Morningstar Sleeps en de Consument gezamenlijk.

4. Overeenkomst: iedere middels het bestelproces op de Website tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan Morningstar Sleeps zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de Consument heeft verbonden tot de levering van Producten.

5. Website: https://morningstarsleeps.com.

6. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Morningstar Sleeps aan de Consument te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, bedden, matrassen, toppers, beddengoed en kussens begrepen kunnen zijn.

7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het

Artikel 2 – Gegevens Morningstar Sleeps.

HANDELSNAAM:            Morningstar Sleeps B.V.

BTW NR:                            NL862587529B01

KVK NR:                             82742332

ADRES:                               Schuufdam 16a

POSTCODE:                      4357EW Domburg

TEL. NR:                            0854 014 404

EMAIL:                               [email protected]

Artikel 3 – Algemene bepalingen.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Morningstar Sleeps, zoals geopenbaard op de Website, en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.

2. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 4 – Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst.

 1. Elk aanbod van Morningstar Sleeps is vrijblijvend en kan tot onverwijld na aanvaarding daarvan door de Consument worden herroepen, in het bijzonder, doch niet uitsluitend, in geval van toepassing van lid 7.
 2. Op de Waddeneilanden worden geen bedden geleverd.
 3. De Consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Morningstar Sleeps dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 4. Te leveren matrassen kunnen in de breedte ten hoogste twee centimeter en in de lengte één centimeter afwijken van de afmetingen die op de Website zijn vermeld. Deze afwijkingen zijn gebruikelijk in de matrassenindustrie, voldoen aan de Europese Norm EN1334, welke norm tevens door de consumentenbond wordt gehanteerd.
 5. Te leveren kussens kunnen in de lengte, breedte en dikte ten hoogste vier centimeter afwijken van de afmetingen die op de Website zijn vermeld. Te leveren bedden kunnen in de lengte, breedte en hoogte ten hoogste twee procent afwijken van de afmetingen die op de Website zijn vermeld. Samenstellingsafwijkingen ten aanzien van bedden kunnen ten hoogste één centimeter bedragen. Ook deze afwijkingen zijn in de branche gebruikelijk.
 6. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, tot stand op het moment dat het aanbod van Morningstar Sleeps op de daartoe op de Website aangewezen wijze door de Consument is aanvaard. Vervolgens zal Morningstar Sleeps de bestelling zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
 7. Morningstar Sleeps is bevoegd om zich binnen wettelijke kaders te informeren over het door de Consument kunnen voldoen aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, alsook alle feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Morningstar Sleeps naar aanleiding van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. In een voorkomend geval doet Morningstar Sleeps daarvan gemotiveerd mededeling aan de Consument.

Artikel 5 – 100 nachten proefslapen.

 1. Morningstar Sleeps is ervan overtuigd dat de door hem geleverde matrassen voldoen aan de verwachtingen van de Consument en biedt daarom de gelegenheid een matras gedurende 100 dagen gratis uit te proberen. Deze regeling geldt zowel voor los verkochte matrassen als matrassen die in combinatie met een bed zijn geleverd, met dien verstande dat deze regeling slechts geldt voor één bestelling per adres en per Consument, met een maximum van twee eenpersoonsmatrassen of één tweepersoonsmatras. Indien de breedte van het matras meer dan 100 centimeter bedraagt, is sprake van een tweepersoonsmatras.
 2. De Consument heeft het recht om een matras die volgens het bepaalde in het vorige lid onder de regeling vallen, binnen 100 dagen nadat deze door of namens de Consument in ontvangst is genomen, zonder opgave van redenen te retourneren. De Consument kan evenwel pas vanaf de 30e dag nadat het matras door of namens de Consument in ontvangst is genomen, een retourverzoek indienen. Er zijn namelijk ten minste 30 dagen nodig om een goed oordeel over het matras te kunnen vormen.
 3. Indien de Consument het matras wenst te retourneren, dan dient een retourverzoek te worden ingediend via www.morningstarsleeps.nl/retouraanvraag/. Binnen twee weken nadat het retourverzoek van de Consument is ontvangen, zal telefonisch of per email een afspraak met de Consument worden gemaakt om het matras op te halen.
 4. Morningstar Sleeps behoudt zich het recht voor € 50,- aan de Consument in rekening te brengen voor het afwikkelen van een beroep op de 100-nachten-proefslapen-regeling als bedoeld in dit artikel.
 5. De Consument dient Morningstar Sleeps in de gelegenheid te stellen het matras op te halen op de met de Consument afgesproken dag en tijd. Indien Morningstar Sleeps het matras niet op de overeengekomen dag en tijd kan afhalen door toedoen van de Consument, is Morningstar Sleeps gerechtigd daarvoor, bovenop de kosten als bedoeld in lid 4, € 50,- aan de Consument in rekening te brengen. De Consument dient Morningstar Sleeps enige marge te bieden wat betreft het tijdstip waarop het matras bij de Consument wordt opgehaald.
 6. De afspraak om het matras op te halen dient plaats te vinden uiterlijk binnen twee weken na het verlopen van de periode van 100 dagen. Indien dit door toedoen van de Consument niet mogelijk is, vervalt de 100-nachten-proefslapen-regeling en daarmee het recht om het matras te retourneren.
 7. De aankoopprijs van het geretourneerde matras, minus de eventuele bedragen als bedoeld in lid 4 en/of lid 5, zal binnen 30 dagen nadat het matras door Morningstar Sleeps in ontvangst is genomen, op de bankrekening van de Consument worden teruggestort, mits het matras in goede staat door Morningstar Sleeps is terugontvangen. Eventuele waardevermindering van het matras ontstaan anders dan als gevolg van normaal gebruik van het matras, komt voor rekening van de Consument en wordt met de terug te betalen aankoopprijs verrekend. Indien de waardevermindering zodanig hoog is dat dit de aankoopprijs evenaart, maakt de Consument geen aanspraak op enige terugbetaling. Van beschadiging van het matras anders dan als gevolg van normaal gebruik, dient de Consument bij het indienen van zijn retourverzoek mededeling aan Morningstar Sleeps te doen.
 8. De 100-nachten-proefslapen-regeling als bedoeld in dit artikel is niet van toepassing indien Morningstar Sleeps een goede grond heeft om aan te nemen dat de Consument misbruik van de regeling maakt of anderszins geen serieuze koopintentie heeft.
 9. Als een beroep wordt gedaan op de 100-nachten-proefslapen-regeling ten aanzien van een matras die onderdeel is geweest van een combinatiekorting, komt deze korting te vervallen. Deze zal in mindering worden gebracht op het terug te storten bedrag.
 10. Voor matrassen die volgens het bepaalde in lid 1 niet onder 100-nachten-proefslapen-regeling vallen, geldt het wettelijke herroepingsrecht als bedoeld in artikel 6.

Artikel 6 – Wettelijke herroepingsrecht.

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden. Ten aanzien van toppers en hoofdkussens geldt in plaats van 14 dagen een termijn van 30 dagen.
 2. De Consument heeft geen herroepingsrecht bij:
  a) de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, hetgeen in elk geval bij op maat gemaakte bedden het geval is;
  b) de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling/directe verpakking na de levering is verbroken, hetgeen in elk geval aan de orde is bij geopende matrassen, kussens, toppers en beddengoed;
  c) de levering van Producten ten aanzien waarvan het herroepingsrecht overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 3. De Consument kan de Overeenkomst herroepen door daartoe per e-mail ([email protected]) of door gebruikmaking van het door Morningstar Sleeps aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Morningstar Sleeps. Zo spoedig mogelijk nadat Morningstar Sleeps in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Morningstar Sleeps de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.
 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.
 5. Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Morningstar Sleeps retourneren, conform de door Morningstar Sleeps verstrekte instructies.
 6. De Consument is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Morningstar Sleeps is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen door deze te verrekenen met de reeds van de Consument ontvangen betaling. Indien de waardevermindering zodanig hoog is dat dit de aankoopprijs evenaart, maakt de Consument geen aanspraak op enige terugbetaling.
 7. Retournering van de betreffende Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument conform het bepaalde in lid 3 een beroep heeft gedaan op het herroepingsrecht.
 8. Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 9. Morningstar Sleeps zal de van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering als bedoeld in lid 6, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Morningstar Sleeps zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.
 10. Terugbetaling aan de Consument geschiedt middels dezelfde betaalmethode als waarmee de betaling door de Consument heeft plaatsgevonden.
 11. De bewijslast dat juist en tijdig een beroep is gedaan op het herroepingsrecht, rust bij de Consument.
 12. Als het herroepingsrecht wordt ingeroepen ten aanzien van Producten die onderdeel zijn geweest van een combinatiekorting, komt deze korting te vervallen. Deze zal in mindering worden gebracht op het terug te storten bedrag.

Artikel 7 – Levering van de producten & leveringstermijnen.

 1. De levering van de Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Consument opgegeven afleveradres. In geval van een bed zal deze tevens door een installateur van Morningstar Sleeps worden geplaatst.
 2. Morningstar Sleeps behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de Consument in verband met het herroepingsrecht pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Consument op het moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.
 4. Morningstar Sleeps spant zich in de tussen Partijen overeengekomen leveringstermijn na te komen. Echter zijn alle door Morningstar Sleeps vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Morningstar Sleeps spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de Consument daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van Morningstar Sleeps treedt niet eerder in dan nadat de Consument Morningstar Sleeps Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Morningstar Sleeps zijn leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 5. In geval van ontbinding van de Overeenkomst door de Consument als gevolg van verzuim van Morningstar Sleeps, zal Morningstar Sleeps zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding, voor terugbetaling aan de Consument zorgdragen.
 6. In geval levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, kan Morningstar Sleeps, onverminderd het bepaalde in lid 4 en lid 5, ervoor kiezen om een vervangend Product te leveren. In een voorkomend geval zal uiterlijk bij de bezorging op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend Product wordt geleverd. Bij vervangende Producten kan het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 6 niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending komen in dat geval bovendien voor rekening van Morningstar Sleeps.
 7. Indien Morningstar Sleeps als gevolg van een aan de Consument toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Consument.

Artikel 8 – Conformiteit en garantie.

 1. Morningstar Sleeps staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende wettelijke bepalingen en/of andere overheidsvoorschriften (conformiteit/wettelijke garantie).
 2. Morningstar Sleeps biedt 10 jaar garantie op de duurzaamheid van de gebruikte materialen in geleverde matrassen. Dat houdt in dat Morningstar Sleeps garandeert dat de schuimlagen in matrassen gedurende 10 jaar niet zullen vervormen. De Consument heeft dan ook het recht om aanspraak te maken op deze garantie wanneer er scheuren en/of deuken in het schuim ontstaan, ondanks een correcte omgang met het matras. Ook productiefouten die de functionaliteit van het matras beperken vallen onder de garantie, bijvoorbeeld een rits die niet opengaat.
 3. De garantie op geleverde toppers bedraagt twee jaar en geldt voor kuilvorming van meer dan 2,5 centimeter. Verder vallen fabricagefouten zoals scheuren of gaten in de topper onder deze garantie, mits de Consument deze binnen 30 dagen na ontdekking aan Morningstar Sleeps meldt.
 4. De garantie op geleverde bedden bedraagt drie maanden ten aanzien van verkleuring en twee jaar ten aanzien van constructiebreuken. Ten aanzien van fabricagefouten met betrekking tot de coating geldt ook een garantietermijn van twee jaar. De garantie ten aanzien van constructiebreuken en fabricagefouten met betrekking tot de coating vervalt indien het bed niet door een installateur van Morningstar Sleeps is geplaatst.
 5. De garantie op geleverde kussens bedraagt twee jaar en geldt ten aanzien van kuilvorming van meer dan 2,5 centimeter. Ten aanzien van verkleuring, alsook barsten en scheuren in het schuim, ondanks normaal gebruik, geldt een garantietermijn van twee weken.
 6. De garantie op geleverde hoezen bedraagt twee jaar en geldt ten aanzien van fabricagefouten in de ritssluiting of in de stof van de hoes en voor defecten van sluitingen of naden. Voor verkleuring van een hoes geldt een garantietermijn van twee weken.
 7. In geval van een geldig beroep op (wettelijke) garantie ten aanzien van een hoes op grond van het vorige lid, maakt de Consument aanspraak op een nieuwe hoes en niet op een compleet nieuw Product.
 8. De garantietermijnen als bedoeld in de vorige leden gaan in op de dag dat het betreffende Product door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 9. De (wettelijke) garantie komt te vervallen wanneer:
  a) de geleverde Producten door de Consument zelf of in zijn opdracht door een derde zijn gerepareerd en/of bewerkt;
  b) een gebrek van het Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Morningstar Sleeps toerekenbare omstandigheid, bijvoorbeeld omdat het Product niet normaal gebruikt is, is blootgesteld aan abnormale omstandigheden of sprake is van vlekken, scheuren of gaten die door toedoen van de Consument zijn ontstaan;
  c) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 10. Op de (wettelijke) garantie kan geen beroep worden gedaan op grond van persoonlijke voorkeur omtrent uiterlijk of comfort.
 11. Een door Morningstar Sleeps, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover Morningstar Sleeps kan doen gelden. Dit wil zeggen dat het niet van toepassing zijn of vervallen zijn van de garantie als bedoeld in lid 2 en verder, een mogelijk beroep op de wettelijke garantie zoals bedoeld in lid 1 niet in de weg staat.
 12. Een beroep op de wettelijke garantie zoals bedoeld in lid 1 dient te geschieden binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument. Een beroep op de garantie als bedoeld in lid 2 en verder dient Schriftelijk te geschieden binnen de aangegeven garantietermijn. De Consument dient in geval van een beroep op de (wettelijke) garantie een foto en omschrijving van het gebrek te mailen naar [email protected].
 13. In geval van een geldig beroep op (wettelijke) garantie, zal Morningstar Sleeps naar zijn keuze het betreffende Product kosteloos vervangen of kosteloos repareren.

Artikel 9 – Overmacht.

 1. Morningstar Sleeps is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, transportmoeilijkheden, epidemieën, pandemieën, brand, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Morningstar Sleeps of derden.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan 30 dagen voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Morningstar Sleeps bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10 – Prijzen & betalingen.

 1. Op door Morningstar Sleeps aangeboden kortingsacties kan de Consument geen beroep meer doen na afloop van de betreffende actie.
 2. Het is enkel mogelijk om één universele kortingsactie te combineren met één specifieke kortingsactie. Per bestelling kunnen maximaal twee kortingsacties worden verzilverd. Het verdergaand stapelen van kortingsacties is niet toegestaan.
 3. De ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst overeengekomen prijs is van toepassing. Indien de prijs nadien wordt verlaagd, maakt de Consument geen aanspraak op compensatie.
 4. Alle bedragen op de Website zijn in euro’s en inclusief btw.
 5. De Consument is verplicht om onjuistheden in de betaalgegevens zo snel mogelijk aan Morningstar Sleeps te melden.
 6. Betaling dient te geschieden op een van de door Morningstar Sleeps aangewezen betaalmethoden en binnen de door Morningstar Sleeps vermelde termijn of op het daartoe door Morningstar Sleeps aangegeven moment.
 7. In geval vooruitbetaling is Morningstar Sleeps niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Consument het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Morningstar Sleeps verschuldigde bedrag heeft voldaan.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Consument intreedt, is de Consument, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Consument, één ander conform de Wet Incassokosten.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid.

 1. De Consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens. Voorts draagt de Consument de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Consument die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Morningstar Sleeps kan worden toegerekend.
 2. Morningstar Sleeps is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan door het handelen van installateurs ter plekke, tenzij sprake is van opzet of roekeloosheid.
 3. De aansprakelijkheid van Morningstar Sleeps is beperkt tot de nakoming van zijn (wettelijke) garantieverplichtingen als bedoeld in artikel 8. Indien herstel of vervanging uit hoofde van (wettelijke) garantie niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Morningstar Sleeps beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Morningstar Sleeps betrekking heeft en met dien verstande dat de totale vergoeding van schade niet meer zal bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Morningstar Sleeps daadwerkelijk uit te keren bedrag. Vorenstaande geldt met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. De aansprakelijkheidsbeperkingen als bedoeld in dit artikel gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Morningstar Sleeps.
 5. Indien er sprake is van ontstaan van schade dient dit zo spoedig mogelijk Schriftelijk gemeld te worden aan Morningstar Sleeps. Iedere vordering tot schadevergoeding die gegrond is op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 12 – Klachtbeleid.

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Morningstar Sleeps.
 2. Bij Morningstar Sleeps ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht of vraag een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  Pagina 6 van 6
 3. Indien een klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur die gratis zal bemiddelen. Indien de klacht ook dan nog niet is opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud.

 1. Alle door Morningstar Sleeps geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Consument alle betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Consument verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Consument verplicht Morningstar Sleeps hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Consument geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Morningstar Sleeps of de door Morningstar Sleeps aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Morningstar Sleeps is bij verzuim van de Consument gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Consument.

Artikel 14 – Slotbepalingen.

 1. Morningstar Sleeps heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden zijn niet op een reeds gesloten Overeenkomst van toepassing indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van de Consument strekken.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
check

Het artikel is toegevoegd aan je winkelmand

Bestelling afronden

Slaapwijzer.

1 / 11

Wat is jouw geslacht?

Wat is je gewenste matrasafmeting?

Wat is jouw postuur?

Wat is je slaaphouding?

Wat is je gewenst matras hardheid?

Wat is je lengte in cm's

Wat is je gewicht in kilo's?

Heb je lichamelijke klachten?

Heb je bepaalde aandoeningen?

Wat is jouw leeftijd?