100 nachten proefslapen

Gratis bezorging & retour

10 jaar garantie

Herroepingsrecht.

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden. Ten aanzien van toppers en hoofdkussens geldt in plaats van 14 dagen een termijn van 30 dagen.
 2. De Consument heeft geen herroepingsrecht bij:
  a) de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, hetgeen in elk geval bij op maat gemaakte bedden het geval is;
  b) de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling/directe verpakking na de levering is verbroken, hetgeen in elk geval aan de orde is bij geopende matrassen, kussens, toppers en beddengoed;
  c) de levering van Producten ten aanzien waarvan het herroepingsrecht overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 3. De Consument kan de Overeenkomst herroepen door daartoe per e-mail ([email protected]) of door gebruikmaking van het door Morningstar Sleeps aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Morningstar Sleeps. Zo spoedig mogelijk nadat Morningstar Sleeps in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Morningstar Sleeps de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.
 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.
 5. Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Morningstar Sleeps retourneren, conform de door Morningstar Sleeps verstrekte instructies.
 6. De Consument is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Morningstar Sleeps is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen door deze te verrekenen met de reeds van de Consument ontvangen betaling. Indien de waardevermindering zodanig hoog is dat dit de aankoopprijs evenaart, maakt de Consument geen aanspraak op enige terugbetaling.
 7. Retournering van de betreffende Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument conform het bepaalde in lid 3 een beroep heeft gedaan op het herroepingsrecht.
 8. Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 9. Morningstar Sleeps zal de van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering als bedoeld in lid 6, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Morningstar Sleeps zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.
 10. Terugbetaling aan de Consument geschiedt middels dezelfde betaalmethode als waarmee de betaling door de Consument heeft plaatsgevonden.
 11. De bewijslast dat juist en tijdig een beroep is gedaan op het herroepingsrecht, rust bij de Consument.
 12. Als het herroepingsrecht wordt ingeroepen ten aanzien van Producten die onderdeel zijn geweest van een combinatiekorting, komt deze korting te vervallen. Deze zal in mindering worden gebracht op het terug te storten bedrag.
check

Het artikel is toegevoegd aan je winkelmand

Bestelling afronden

Slaapwijzer.

1 / 11

Wat is jouw geslacht?

Wat is je gewenste matrasafmeting?

Wat is jouw postuur?

Wat is je slaaphouding?

Wat is je gewenst matras hardheid?

Wat is je lengte in cm's

Wat is je gewicht in kilo's?

Heb je lichamelijke klachten?

Heb je bepaalde aandoeningen?

Wat is jouw leeftijd?